Skip to the main content.

GHG protokollen

Sikrer korrekt opfyldelse af EU´s CSRD direktiv for EU taksonomien.


Codeex > Bæredygtig IT > ESG-rapportering > GHG Protokollen

Hvad er GHG protokollen?

GHG protokollen er en internationalt anerkendt standard for opgørelse og rapportering af CO2 emissioner. 

Ifølge EU taksonomiens Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bør virksomheder anvende GHG protokollen som redskab til dokumentation af virksomhedernes CO2 emission. 

GHG-Protokollen giver virksomheder en ensartet måde at udregne deres samlede klimaaftryk samt mulighed for at forstå, hvilke aktiviteter der skaber virksomhedens klimaaftryk samt for at opsætte konkrete reduktionsmål. GHG-protokollen består af seks grundliggende dokumentationsprincipper. 

GHG protokollens grundlæggende dokumentationsprincipper

Ifølge GHG-Protokollen bør du basere din opgørelse og rapportering om virksomhedens klimapåvirkning på følgende principper:

Relevant

Relevant

Du bør bruge data, metoder, kriterier og antagelser, der er passende til formålet og den rapporterede information.

2022-08-baeredygtig-it-hov-relevant

Fuldstændighed

Fuldstændighed

Al relevant data der kan påvirke regnskabet og beregningen af din virksomheds emissioner bør indsamles.

2022-08-baeredygtig-it-hov-fuldstaendighed

Konsistens

Konsistens

Du bør anvende data, metoder, kriterier og antagelser, der gør det muligt at opgøre emissioner ensartet fra år til år.

2022-08-baeredygtig-it-hov-konsistens-1

Transparens

Transparens

Du bør offentliggøre klar og tilstrækkelig information, så modtageren nemt kan bedømme troværdigheden og pålideligheden af de opgjorte emissioner.

2022-08-baeredygtig-it-hov-transparens-1

Nøjagtighed

Nøjagtighed

Du bør reducere usikkerheder i størst muligt omfang.

2022-08-baeredygtig-it-hov-noejagtighed-1

Konservatisme

Konservatisme

Du bør gøre brug af konservative antagelser, værdier og procedurer, når usikkerheden er høj, så du ikke underestimerer virksomhedens emissioner.

2022-08-baeredygtig-it-hov-konservatisne-1

GHG protokollens tre fokusområder (scopes)

I GHG protokollen arbejdes der med tre scopes for udregningen af virksomhedens CO2 udledning. Der skelnes mellem den diekte CO2-emission, som den enkelte virksomhed udleder fra virksomhedens egne lokaliteter og maskinel (f.eks. gennem afbrænding af benzin, diesel elle naturgas) – kaldes Scope 1

De indirekte CO2-emissioner forbundet med produktion af den energi, virksomheden køber (f.eks. el og fjernvarme) – kaldes Scope 2

De indirekte CO2-emissioner forbundet med den værdikæde, som virksomheden indgår i (f.eks. i kraft af virksomhedens indkøb og salg) – kaldets Scope 3.


De tre scopesScopes Type af emissioner Definition
Scope 1 Direkte emissioner Alle direkte emissioner fra kilder der ejes eller kontrolleres af virksomheden, herunder biler og andre køretøjer samt anlæg til lokal varme- og energiproduktion.

Det kan f.eks. være gas og olie til opvarmning eller proces.
Scope 2 Indirekte emissioner Indirekte emissioner fra elektricitet eller fjernvarme indkøbt eller brugt i virksomheden.
Scope 3 Andre indirekte emissioner Andre indirekte emissioner fra virksomhedens aktiviteter, der opstår fra kilder, som virksomheden ikke selv ejer eller kan kontrollere.

Dette inkluderer emissioner relateret til hele værdikæden - både "upstream", herunder emissioner relateret til leverandørkæden, og "downstream", herunder emissioner forbundet med anvendelse og bortskaffelse af produkter.
 

Vi hjælper dig med at reducere og dokumentere

Ved at planlægge indkøb af hardware langsigtet samt vælge de brands og modeller, som udleder mindst mulig CO2 underj produktion og drift, er der store gevinster at hente. Og vi hjælper dig selvfølgelig også med at dokumentere din  indsats i overensstemmelse med CSRD og GHG protokollen. 

Størst emission fra Scope 3

Langt den største andel af en virksomheds Co2-emission vil typisk stamme fra scope 3, dvs den indirekte emission, som GHG-protokollen beskriver som up- og downstream.

Det skyldes, at Scope 3 dækker den Co2 belastning, som virksomhedens leverandører skaber i produktionen af de varer og/eller ydelser, som virksomheden indkøber til sin egen produktionsproces før videresalg til sine slutkunder. Desuden skal emissioner med slutkundernes brug og bortskaffelse også medregnes i Scope.

Derudover indgår også virksomhedens indkøb og brug af IT samt alt andet indkøbt udstyr til virksomhedens daglige drift.

Uden Scope 3 intet realistisk billede

Inddrager man ikke de indirekte emissioner fra Scope 3, får man ikke et realistisk billede af virksomhedens samlede CO2. Og er man underlagt EU taksonomiens indberetningspligt, bliver virksomhedens indberetning ikke godkendt, hvis ikke CO2-emissionerne fra Scope 3 er inddraget.

Scope 3 er fleksibel

Når en virksomhed rapporterer på sit klimaaftryk ud fra GHG-Protokollen, skal virksomheden rapportere på samtlige emissioner fra Scope 1 og 2. For Scope 3 emissioner skal virksomheden kun rapportere på udvalgte, væsentlige emissioner. Består langt hovedparten af virksomhedens CO2-emissoiner fra fx kategori 1, 7, 11 og 14, behøver man kun at indberette virksomhedens CO2-emission for disse kategorier.

Eksempler på input-data

 • Brændstof til lokal produktion af elektricitet, varme eller damp.

 • Emissioner fra fysiske eller kemiske processer.

 • Brændstof til transport af materiale, produkter, affald og medarbejdere.

 • Flygtige emissioner, altså lækager og utætheder fra anlæg, f.eks. lækage af kølemidler på gasform fra køleanlæg.
 • Køb af kollektivt fosynet elektricitet, damp, varme eller køling til forbrug i virksomheden.

Upstream:

 • Direkte eller indirekte emissioner relateret til årlige indkøb af materialer, produkter og services.
  Data kan være i form af DKK (f.eks. indkøbt stål for xx DKK) eller mængder (f.eks. indkøbt xx kg. stål)

 • Data om transport til centrallagre. Data kan f.eks. komme fra transportleverandører.

Downstream:

 • Data om brug eller salg af produkter eller af ydelser til slutkunder. Data kan fx indhentes via kunde-undersøgelser og/eller beregnede data.

Scope 3 består af 15 kategorier: 8 upstream og 7 downstream

Scope 3 emissioner kan enten være "upstream", det vil sige før virksomhedens placering i værdikæden (f.eks. varer og services, som I indkøber), eller "downstream" dvs. efter virksomhedens placering i værdikæden (f.eks. jeres kunders brug af jeres services eller produkter).

8 upstream emissioner

1) Indkøbte varer og tjenesteydelser
2) Anlægsaktiver f.eks. køb af maskiner, produktionsudstyr m.v.
3) Brændsel- og energirelaterede aktiviteter, som ikke er omfattet af Scope 1 og 2
4) Upstream transport og distribution
5) Affald genereret i forbindelse med aktiviteter
6) Forretningsrejser
7) Medarbejderpendling til arbejde
8) Upstream leasede aktiviteter

7 downstream emissioner

9) Downstream transport og distribution
10) Forarbejdning af solgte produkter
11) Brug af solgte produkter
12) Behandling/bortskaffelse af solgte produkter efter endt levetid
13) Downstream leasede aktiviteter
14) Franchises
15) Investeringer

Skal vi hjælpe dig?

Som leverandør af IT-hardware, infrastruktur, cloudløsninger og services beregner og dokumenterer vi CO2-emissionen fra den eksisterende IT-infrastruktur.

Samtidig kan vi via vores omfattende database sikre, at fremtidige indkøb af hardware og software ”koster” mindst muligt i CO2 emissioner samt opbygge datamodeller for kontinuerlig og sammenlignelig indsamling af Co2-data.

Sidst men ikke mindst hjælper vi med at beregne og dokumentere din virksomheds CO2-emission fra de øvrige kategorier i Scope 3 og i overensstemmelse med GHG protokollen.

Vi hjælper med at ...

 • Indsamle klimadata digitalt

 • Registrere CO2 værdier på IT

 • Registrere og tracke assets

 • Udarbejde og kvalificere CO2 baseline

 • Udarbejde klimarapporter for Scope 3 områder

 • Videresælge og genanvende brugt IT udstyr

 • Rådgive om "net-zero" investeringsmuligheder.

Du er altid velkommen

Vil du vide mere om, hvordan du helt konkret implementerer GHG protokollen og  etablerer en baseline for din virksomheds CO2-regnskab? 

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak, så giv mig et kald eller send en mail. 

Telefon: 22 76 75 45
E-mail: je@codeex.dk

Jimmi Ekberg
Managing Partner

Book et møde med Jimmi

jimmi_fritlagt copy

Nyheder og blogs

2 min read

Brugt IT-udstyr er penge værd

Systematisk udskiftning af IT-udstyr styrkter både datasikkerheden, CSR-regnskabet og økonomiafdelingen. Læs mere om...
2 min read

CO2-emisson dokumenteres via GHG-protokollen

Med vedtagelsen af EU-taksonomien i 2021 blev det lovpligtigt for alle virksomheder i regnskabsklasse D og C fat...
2 min read

Dokumentation af CO2-emission som konkurrencefordel

I 2021 vedtog EU den såkaldte Taxonomy Climate Delegated Act for at sikre Parisaftalens målsætning om et klimaneutralt...

Se flere blogindlæg