Skip to the main content.

Handelsbetingelser

 

1. Generelt

Codeex A/S handler ikke med private slutbrugere, men leverer derimod udelukkende til private og offentlige virksomheder.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af Codeex A/S sælger er først bindende for Codeex A/S, når den er godkendt af Codeex A/S ledelse.

 

2. Priser

Alle priser er eks. moms og vises i Danske Kroner (DKK). Den viste valuta kan skiftes i toppen af webshoppen.

Codeex A/S priser fremgår af Codeex A/S til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information
om leveringsomkostninger, der beregnes af Codeex A/S som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

 

3. Betaling

Betaling kan ske via Girokort, Kreditkort eller pr. faktura. Fakturering sker først efter en særskilt kreditvurdering. Betaling kan også ske som finansiering via partner.

Codeex A/S benytter sig af NETS(ePay) ved kreditkort betaling. Alle kortdata sendes krypteret, så dine oplysninger er sikrede.

Såfremt vi ikke er i stand til at levere hele ordren, kan vi reducere din betaling til den nye ordretotal. Vi kan derimod ikke øge beløbet, såfremt du ønsker at tilføje en eller flere varelinjer. Betaler du med betalingskort, trækkes beløbet først på din konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af din konto ved siden af posteringsteksten "Webshop.Codeex.DK".

Indbetaling af faktura skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Codeex A/S er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 1% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag (gældende for erhverv). Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Codeex A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af Codeex A/S og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Codeex A/S, som om levering var sket til aftalt tid. Codeex A/S kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

 

4. Ejendomsforbehold

Codeex A/S forbeholder sig ejendomsretten af leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

 

5. Levering

Levering sker fra Codeex A/S adresse, eller Codeex A/S underleverandørs adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af Codeex A/S til enhver tid gældende prisliste.

Leveringstiden fastsættes og meddeles af Codeex A/S efter Codeex A/S bedste skøn, og i overensstemmelse med de forhold der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. Codeex A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

Leveringstiden for lagervarer vil normalt være 1-3 dage, men ved leverancer til ex. Færøerne og Grønland må påregnes længere leveringstider.

 

6. Bestillingsfejl (gældende for erhvervskøb)

Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på PC og notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur.

Codeex A/S forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 25% af varens fakturaværdi, dog min. kr. 150,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

 

7. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Codeex A/S.

 

8. Produktændringer

Codeex A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

 

9. Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og Codeex A/S er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

 

10. Mangler og reklamation

Når du handler på codeex.dk ydes der 12 måneders reklamationsret, gældende for erhverv.

Det anses for rimelig tid at reklamere over en vare indenfor 2 måneder efter manglen opdages. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Ved anerkendt reklamation refunderes rimelige omkostninger til fragt, som køber måtte have haft

Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Codeex A/S kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden Codeex A/S skriftlige samtykke fritager Codeex A/S for enhver forpligtelse.
Såfremt Codeex A/S anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, og for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde varer til Codeex A/S i forsvarlig emballage.

Codeex A/S forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt Codeex A/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter. Codeex A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Codeex A/S finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde xxx DKK inkl. moms pr. time. Først efter test vil Codeex A/S foretage en evt. ombytning / kreditering.

Såfremt der fra serviceværkstedet kommer gebyr for udført arbejde på IKKE reklamationsberettigede produkter, forbeholder Codeex A/S sig retten til at viderefakturere dette gebyr til kunden.

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.
Købelovens mangels regler kan finde anvendelse.

Reklamationer indsendes eller indleveres efter forudgående aftale til:

Codeex A/S
Vesterlundvej 14, 2. sal
2730 Herlev
RMA-nr.: <reklamationsnr>

 

11. Fortrydelsesret

Erhvervskøb har som udgangspunkt og jvf. lovgivning ikke krav på returret.

Ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønske, er der ikke fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde.

 

12. Ansvarsbegrænsning

Følgende ansvarsbegrænsning gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. Et erstatningskrav overfor Codeex A/S kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.

Codeex A/S erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Codeex A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Codeex A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Codeex A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Codeex A/S opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

 

13. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger:
Codeex A/S er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Codeex A/S leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes vedkommendes fejl eller forsømmelse.

 

14. Transport af rettigheder og pligter

Codeex A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

 

15. Tvister

Enhver tvist mellem Codeex A/S og andre erhvervsdrivende skal afgøres efter dansk ret.

 

16. Persondataregistrering

Klik her for at vise det seneste dokument om vores privatlivspolitik.

 

17. Service & kontrakter

Alle Serviceaftaler og abonnementer kan opsiges min. 90 dage op til udløb, ellers autofornyes aftalen med en ny periode svarende til den nuværende.

Alle aftaler indeksreguleres 2 gange årligt i hhv. april og september. Indeksreguleringen sker i henhold til nettopris indekset.